Privacy en vrijwaring

PRIVACY

BonoSana geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BonoSana. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

E-mail en mailinglijsten
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Ayden. Ayden verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Ayden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ayden behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Ayden die gebruik maken van derden. Ayden bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen op grond van de daarvoor geldende rechtsgronden is toegestaan.

Transport en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woongegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, deelt zij deze informatie met deze partijen.

Boekhouding en boekhouding
Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van gegevensverwerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met het enige doel om u van dienst te zijn en/of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt gehoor te geven en te assisteren, maar zullen op basis van wettelijke mogelijkheden bezwaar aantekenen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bijhouden en bewaren totdat u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Zo'n bericht fungeert ook als een vergeetverzoek. In verband met relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventueel gemaakte documenten vanwege uw opdracht of taak.

Jouw rechten
Op grond van geldig Nederlands en Europees recht heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u uitleg over deze rechten en hoe u als betrokken partij een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat. Op basis van gegevensclassificaties die wij gebruiken binnen ons systeem. U behoudt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens mishandelen of misbruiken.

Recht op inspectie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens bewaren.

Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt verzoeken om een ​​dergelijke beperking tot onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking op te heffen.

Recht op overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten verwerken door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden in opdracht van ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij u in een dergelijk geval onze diensten niet meer kunnen aanbieden omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar in onderzoek en behandeling is. Bij gegrond bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden in opdracht van ons tot dan toe hebben verwerkt, retourneren en daarna de verwerking staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Disclaimer

SECTIE 1 - WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Als je iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het kopen en verkopen proces, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons toegeeft, zoals je naam, adres en e-mailadres.
Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe weet u mijn toestemming te krijgen?
Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren we dat u ermee instemt dat we deze verzamelen en deze alleen voor die specifieke reden gebruiken. Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Als u na het opt-in, je van gedachten verandert, kunt u uw toestemming in te trekken voor ons om contact met u, voor het verdere verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment, door contact met ons op info@domusnatuur.eu of mail ons op: Domus Naturae, Postbus 9120, 1800 GE Alkmaar, Nederland

SECTIE 3 - BEKENDMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Terms of Service overtreedt.

SECTIE 4 – BETALING
Kiest u voor een directe betalingsgateway om uw aankoop af te ronden, dan slaat onze betalingsprovider uw creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt uw aankooptransactie-informatie verwijderd. Alle gateways voor directe betaling voldoen aan de standaarden die zijn opgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zal de derde-partij aanbieders gebruikt door ons uw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken uitsluitend voor zover dit nodig is om hen in staat stellen om de diensten die zij leveren aan ons uit te voeren.
Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze providers worden behandeld. Onthoud in het bijzonder dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die serviceprovider of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u klikt op links op onze winkel, kunnen ze direct je uit de buurt van onze site leiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en u advieseren om hun privacy statements te lezen.
Google Analytics: Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over winkelbezoeken en de pagina's die worden bekeken.

SECTIE 6 - BEVEILIGING

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen de best practices om ervoor te zorgen dat het niet ten onrechte verloren, misbruikt, toegankelijk, onthuld, veranderd of vernietigd kan raken.
Als u ons uw credit card informatie geeft, wordt de informatie versleuteld met secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-encryptie 256. Hoewel er is geen 100% veilig methode van transmissie over het internet of elektronische opslag, volgen we alle PCI-DSS-eisen en implementeren aanvullende algemeen aanvaarde industriële standaarden.

SECTIE 7 - LEEFTIJD

Door het gebruik van deze site verklaart u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf heeft bereikt of dat u de leeftijd van de meerderheid in de staat of provincie van verblijf heeft bereikt en u ons uw toestemming heeft gegeven aan een van uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.

SECTIE 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus lees het alstublieft regelmatig door. Wijzigingen en verduidelijkingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Als wij dit beleid materieel veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden wij gebruiken en / of onthullen het. Als onze winkel verworven of samengevoegd is met een ander bedrijf, dan kan uw informatie overgedragen worden aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen verkopen.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Als u wilt: toegang, corrigeren, wijzigen of persoonlijke informatie die we over u verwijdert, de registratie van een klacht, of gewoon wilt u meer informatie contact op met onze Privacy Compliance Officer bij info@domusnatuur.eu of per post naar DomusNaturae, Postbus 9120, 1800 GE Alkmaar Nederland.

-
Algemene Voorwaarden
BELANGRIJK! DEZE SERVICEVOORWAARDEN (TOS) GELDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, DIE DOOR ONS BEDRIJF WORDT GELEVERD. DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERT EN AKKOORD GAAT. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE IN ZIJN BEOORDELING DOOR ONS BEDRIJF WORDEN GEWIJZIGD. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE NADAT DEZE WIJZIGINGEN ZIJN GEÏMPLEMENTEERD, BETEKENT UW BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DE WIJZIGINGEN. RAADPLEEG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGELMATIG.

Toegang tot deze site

U MOET ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM DEZE WEBSITE TE LATEN ZIEN. INDIEN U ONDER ACHTTIEN JAAR VAN LEEFTIJD BENT, IS HET U NIET TOEGESTAAN OM DEZE WEBSITE OM ENIGE REDEN TE MAKEN. DOOR DE LEEFTIJD BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, GEEN INFORMATIE DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDT VERKREGEN VALLEN BINNEN DE PRIVACYVERKLARING VAN KIND ONLINE (COPA) EN WORDT DIT NIET BEWIJZIGD ALS DIT.

Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de bronnen die deze te bieden heeft, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie op te geven. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u op deze site verstrekt correct, actueel en volledig is. Als ons bedrijf van mening is dat de informatie die u verstrekt niet correct, actueel of volledig is, hebben we het recht om u toegang tot deze site of een van de bronnen ervan te weigeren en om uw toegang op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

Gebruiksbeperkingen

U mag deze site gebruiken voor doeleinden die uitdrukkelijk door deze site zijn toegestaan. U mag deze site niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf. U mag bijvoorbeeld niet (en mag geen andere partij machtigen om) (i) deze site co-brandmerken, of (ii) deze site framen, of (iii) hyperlinks naar deze site maken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van ons bedrijf. Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden betekent 'co-branding' het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of andere wijze van toekenning of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs waarschijnlijk is dat een gebruiker de indruk krijgt dat die andere partij heeft het recht om deze site of inhoud toegankelijk binnen deze site weer te geven, te publiceren of te verspreiden. U stemt ermee in om samen te werken met ons bedrijf om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde co-branding, framing of hyperlinks onmiddellijk worden stopgezet.

Vertrouwelijke informatie

Het materiaal en de inhoud (hierna de "Inhoud" genoemd) die toegankelijk zijn vanaf deze site, en elke andere World Wide Web-site die eigendom is van, wordt geëxploiteerd, gelicentieerd of gecontroleerd door ons Bedrijf, is de eigendomsinformatie van ons Bedrijf of de partij die de Inhoud aan ons bedrijf, en ons bedrijf of de partij die de inhoud aan ons bedrijf heeft geleverd, behoudt alle rechten, titels en belangen in de inhoud. Dienovereenkomstig mag de inhoud op geen enkele manier worden gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, of tenzij schriftelijk geautoriseerd elders op onze site, behalve dat u een kopie van de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Door dit te doen, mag u geen copyright, handelsmerk, handelsnaam, servicemerk of enige andere eigendomskennisgeving of legende die op de Inhoud voorkomt, verwijderen of wijzigen, of laten verwijderen of wijzigen. Wijziging of gebruik van de inhoud, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van ons bedrijf. Noch titel, noch intellectuele eigendomsrechten worden aan u overgedragen door toegang tot deze site.

hyperlinks

Deze site kan een hyperlink bevatten naar andere sites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan ons bedrijf. Hyperlinks naar dergelijke sites worden aangeboden als een service aan gebruikers en worden niet gesponsord door of gelieerd aan deze site of ons bedrijf. Ons bedrijf heeft geen enkele of alle van deze sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. De toegang tot hyperlinks is op eigen risico van de gebruiker en ons bedrijf geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze hyperlinks of de sites die met een hyperlink naar deze site zijn verbonden. Verder impliceert het opnemen van een hyperlink naar een site van een derde niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring door ons bedrijf van die site.

Inzending

U verleent hierbij aan ons bedrijf het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve recht en de licentie om alle inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die via deze site aan ons bedrijf wordt gecommuniceerd (samen, hierna bekend als de "inzending"), en om een ​​inzending op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkelde. Ons Bedrijf is niet verplicht om een ​​Inzending als vertrouwelijk te behandelen, en mag elke Inzending in zijn bedrijf gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot producten of advertenties) zonder enige aansprakelijkheid voor royalty's of enige andere vergoeding van welke aard dan ook, en zal geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gelijkenissen die kunnen optreden in toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Ons bedrijf zal alle persoonlijke informatie die u via deze site verstrekt, behandelen in overeenstemming met het privacybeleid zoals uiteengezet op deze site.VRIJWARING

U begrijpt dat ons bedrijf niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet, vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettelijke of destructieve eigenschappen kan vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten deze site voor de reconstructie van eventueel verloren gegevens. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

De inhoud is niet noodzakelijk volledig en up-to-date en mag niet worden gebruikt ter vervanging van schriftelijke rapporten, verklaringen of kennisgevingen van het bedrijf. Investeerders, leners en andere personen dienen de inhoud op dezelfde manier te gebruiken als elk ander educatief medium en mogen niet vertrouwen op de inhoud met uitsluiting van hun eigen professionele oordeel. Informatie die wordt verkregen door het gebruik van deze site is niet volledig en omvat niet alle kwesties, onderwerpen of feiten die relevant kunnen zijn voor uw doelen.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. De inhoud wordt geleverd "in de huidige staat" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Ons bedrijf wijst alle garanties af, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, TITEL OF NIET-INBREUK. Ons bedrijf garandeert niet dat de functies OF INHOUD op deze site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Ons bedrijf geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van de inhoud in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De inhoud kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, en het Bedrijf kan op elk moment wijzigingen of verbeteringen aanbrengen. U, en niet ons bedrijf, draagt ​​de volledige kosten van alle noodzakelijke service, reparatie of correctie IN HET GEVAL VAN VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN. ONS BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD GEEN INBREUK MAAKT MET DE RECHTEN VAN ANDEREN EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DERGELIJKE INHOUD.

Alle informatie op deze site, of deze nu historisch van aard is of toekomstgericht, spreekt alleen vanaf de datum waarop de informatie op deze site is geplaatst, en het Bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke informatie bij te werken nadat deze is geplaatst of om dergelijke informatie te verwijderen. informatie van deze site als deze niet, of niet langer, juist of volledig is.

Beperking van aansprakelijkheid

ONDERNEMING, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, CONTENTLEVERANCIERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN EN BESTUURDERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, ACTUELE, GEVOLGEN OF ANDERE DAGELIJKSE, INCLUSIEF, BIJZONDERE, INCLUSIEF OF VERLIES VAN OMZET OF INKOMEN, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD OF GELIJKAARDIGE SCHADE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, CONTENTLEIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN EN BESTUURDERS, AAN ENIGE PARTIJ ZIJN (ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, OF ANDERS) OVERSCHRIJDEN HET MEER VAN € 100 OF HET BEDRAG DAT U AAN HET BEDRIJF HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE INHOUD, HET PRODUCT OF DE DIENST WAARVAN AANSPRAKELIJKHEID IS VERLOREN.

Aansprakelijkheid voor verlies en beschadiging en vertraging

1.1 Definitie van overmacht

In deze clausule [ ] betekent "Geval van overmacht" een gebeurtenis buiten de macht van de Autoriteit en de Operator, waardoor een Partij niet kan voldoen aan een van haar verplichtingen uit hoofde van dit Contract, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

1.1.1 overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen);

1.1.2 oorlog, vijandelijkheden (of de oorlog nu is verklaard of niet), invasie, daad van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vordering of embargo;

1.1.3 rebellie, revolutie, opstand of militaire of overgenomen macht, of burgeroorlog;

1.1.4 besmetting door radioactiviteit door een nucleaire brandstof, of door nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstof, radioactief toxisch explosief of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of nucleair onderdeel van een dergelijke assemblage;

1.1.5 oproer, onrust, stakingen, vertragingen, uitsluitingen of wanorde, tenzij uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van de Leverancier of zijn Onderaannemers; of

1.1.6 terroristische daden of dreigingen.

1.2 Gevolgen van overmacht

1.2.1 Noch de Autoriteit, noch de Operator wordt geacht in strijd te zijn met dit Contract voor zover nakoming van hun respectieve verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt verhinderd door een geval van overmacht dat zich voordoet na de Ingangsdatum.

1.2.2 De partij (de "getroffen partij") die verhinderd is om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, zal de andere partij op de hoogte stellen van een geval van overmacht zodra dit wordt voorzien door of bekend wordt bij de getroffen partij.

1.2.3 Indien en voor zover de Operator door overmacht wordt verhinderd de Diensten uit te voeren, terwijl de Operator aldus is verhinderd, zal de Operator worden ontheven van zijn verplichtingen om de Diensten te verlenen, maar zal hij zich inspannen om zijn verplichtingen onder het Contract voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar [en in overeenstemming met goede bedrijfspraktijken], [OPGELET dat indien en voor zover de Operator hierdoor extra Kosten moet maken, de Operator recht heeft op het bedrag van die Kosten [COST GEDEFINIEERD ZIJN ALS GEEN WINSTCOMPONENT] (de Operator heeft redelijke stappen ondernomen om de kosten te verminderen)].

1.2.4 Indien en voor zover de Operator tijdens de Bouwperiode vertraging oploopt als gevolg van Overmacht, heeft hij recht op een verlenging van de Tijd voor Voltooiing in overeenstemming met Subclausule [].

1.2.5 Indien een geval van overmacht resulteert in verlies van of schade aan de faciliteit, zal de exploitant dergelijk verlies of dergelijke schade herstellen voor zover vereist door de autoriteit, op voorwaarde dat eventuele kosten van herstel (minus eventuele verzekeringsopbrengsten ontvangen door de exploitant voor het verlies of de schade) wordt gedragen door de Autoriteit (de Operator heeft redelijke maatregelen genomen om de Kosten te verminderen).

1.2.6 [De Operator heeft recht op betaling van de Maandelijkse Basisvergoeding gedurende de periode van onderbreking veroorzaakt door Overmacht.]

1.2.7 [De Contractperiode wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de periode van onderbreking veroorzaakt door een geval van overmacht.]

1.3 Optionele beëindiging, betaling en vrijgave

Ongeacht een eventuele verlenging van de tijd, als zich een geval van overmacht voordoet en het effect ervan gedurende een periode van [180] dagen aanhoudt, kan de autoriteit of de exploitant de ander een kennisgeving van beëindiging geven. [Als de Autoriteit een vergoeding betaalt tijdens Overmacht, heeft de Operator geen recht op beëindiging, hij wordt betaald.], Dat van kracht wordt [28] dagen na de kennisgeving. Als aan het einde van de periode van [28] dagen het effect van de overmacht voortduurt, wordt het contract beëindigd.

Vergoeding

U vrijwaart het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoudsproviders, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en contractanten (hierna bekend als de "Gevrijwaarde partijen") en vrijwaart deze van enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, inclusief elk gebruik van Inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeoorloofd gebruik, en u stemt ermee in om alle resulterende verliezen, schade, vonnissen, onderscheidingen, kosten, uitgaven en advocaatkosten van de Gevrijwaarde Partijen in verband met daarmee. U vrijwaart en vrijwaart de Gevrijwaarde Partijen ook van en tegen alle claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie waartoe via deze site toegang wordt verkregen.

Handelsmerken

Handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze site verschijnen, zijn eigendom van het bedrijf of de partij die de handelsmerken, servicemerken en logo's aan het bedrijf heeft geleverd. Het bedrijf en elke partij die handelsmerken, servicemerken en logo's aan het bedrijf heeft geleverd, behouden alle rechten met betrekking tot hun respectieve handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze site verschijnen.

Informatie die u verstrekt

U mag in verband met deze site geen materiaal plaatsen, verzenden, indienen, publiceren of verzenden dat:

u hebt niet het recht om te posten, inclusief eigendomsrechtelijk materiaal van een derde partij;
pleit voor illegale activiteiten of bespreekt de intentie om een ​​illegale handeling te plegen;
s vulgair, obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk;
heeft niet rechtstreeks betrekking op deze site;
anderen bedreigt of misbruikt, beledigt, belastert, inbreuk maakt op privacy, stalkt, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, intimiderend, bedreigend of beledigend is;
probeert kinderen uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare details te vragen of anderszins;
inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of ander recht van een entiteit of persoon, inclusief het schenden van iemands auteursrechten of handelsmerken of hun publiciteitsrechten;
een wet overtreedt of kan worden beschouwd als een overtreding van een wet;
doet zich voor of geeft een verkeerde voorstelling van uw connectie met een andere entiteit of persoon, of manipuleert op een andere manier headers of ID's om de oorsprong van de inhoud te verhullen; maakt reclame voor commerciële inspanningen (bijv. het te koop aanbieden van producten of diensten) of neemt anderszins deel aan een commerciële activiteit (bijv. loterijen of wedstrijden, het tonen van sponsorbanners en / of het vragen van goederen of diensten) behalve zoals specifiek toegestaan ​​is op deze site;
fondsen, adverteerders of sponsors vraagt;
omvat programma's die virussen, wormen en / of Trojaanse paarden of enige andere computercode, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken;
verstoort de normale stroom van dialoog, zorgt ervoor dat een scherm sneller scrolt dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins handelt op een manier die het vermogen van andere mensen beïnvloedt om via deze site in realtime activiteiten uit te voeren;
bevat mp3-bestanden;
komt neer op een 'piramide' of soortgelijk schema;
zich niet houdt aan enig beleid of regelgeving die van tijd tot tijd wordt opgesteld met betrekking tot het gebruik van deze site of netwerken die met deze site zijn verbonden; of
bevat hyperlinks naar andere sites die inhoud bevatten die binnen de hierboven uiteengezette beschrijvingen valt.

Hoewel wij hiertoe niet verplicht zijn, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het gebruik van deze site te controleren om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden vast te stellen, evenals het recht om informatie om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Ondanks deze rechten blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzendingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch het bedrijf, noch enige derde partij die inhoud aan het bedrijf levert, enige aansprakelijkheid zal aanvaarden of hebben voor enige actie of nalatigheid door het bedrijf of een dergelijke derde partij met betrekking tot een inzending.

Beveiliging

Alle wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord (indien van toepassing). Het Bedrijf heeft het recht om uw wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, te eisen dat u dit wijzigt. Als u een wachtwoord gebruikt dat door Bedrijf als onveilig wordt beschouwd, heeft Bedrijf het recht om te eisen dat het wachtwoord wordt gewijzigd en / of uw account te beëindigen.

Het is verboden om diensten of faciliteiten te gebruiken die in verband met deze site worden aangeboden om de beveiliging in gevaar te brengen of om te knoeien met systeembronnen en / of accounts. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen (bijv. Programma's voor het raden van wachtwoorden, tools voor kraken of tools voor netwerkonderzoek) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, behoudt het bedrijf zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Bedrijf behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin het Bedrijf wordt gevraagd of gevraagd om de identiteit bekend te maken van iemand die e-mailberichten plaatst, of materiaal publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat het deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, ZET U AF VAN EN HOUDT U AAN SCHADELOZE ONDERNEMING VAN ENIGE CLAIMS DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE ACTIE DIE DOOR DE ONDERNEMING IS GENOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN / OF ENIGE MAATREGELEN DIE ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN OF WETENSCHAPPEN WORDEN GENOMEN.

Verkoopvoorwaarden - Restitutiebeleid

Tijdens het afrekenproces krijgt u de volledige voorwaarden van uw aankoop. Inbegrepen in die voorwaarden is uw duidelijke begrip dat we deze producten verkopen als hennepextract. Deze producten zijn niet beoordeeld door de FSA. We doen er alles aan om de FSA-regelgeving volledig na te leven en omdat deze producten niet zijn beoordeeld door de FSA, doen we geen beweringen over eventuele extra voordelen voor producten. Als u besluit onze producten te kopen, trekt u uw eigen mening over eventuele extra voordelen of het gebruik van deze producten. Al onze producten hebben een 14-daagse klanttevredenheidsgarantie vanwege de aard van het product, tenzij beschadigd tijdens het transport. Als u niet tevreden bent, stuurt u het ongeopende product gewoon terug voor een volledige terugbetaling minus eventuele verzendkosten. Als u de aankoopvoorwaarden accepteert, betekent dit dat u akkoord gaat met het restitutiebeleid en dit begrijpt.

Schade tijdens verzending

Wij nemen klanttevredenheid zeer serieus. Al onze producten worden op kwaliteit getest en alle zendingen worden zorgvuldig geïnspecteerd voordat ze ons magazijn verlaten.
Controleer uw zending bij aankomst zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze niet is beschadigd tijdens verzending. Alle claims voor een beschadigd product moeten binnen 72 uur worden ingediend. Neem contact met ons op en geef gedetailleerde informatie over elk product dat tijdens de verzending binnen deze tijd is beschadigd door een foto en beschrijving te sturen naarinfo@bonosana.comonder vermelding van uw bestelnummer in uw e-mailcorrespondentie.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten. U stemt specifiek in met persoonlijke jurisdictie in Nederland, in verband met enig geschil tussen u en het Bedrijf dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden of betrekking heeft op het onderwerp hiervan. De partijen bij deze gebruiksvoorwaarden zijn het erover eens dat de exclusieve locatie voor elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden of betrekking heeft op het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden, de Engelse rechtbanken zal zijn. Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle aanvullende voorwaarden op deze site van toepassing op de items waarop ze betrekking hebben. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken.

Winkelwagen